ข้อมูลส่วนตัว / Profile

ข้อมูลการติดต่อ / Contact information
ที่อยู่ปัจจุบัน / Current address

ประวัติการศึกษา / Education
เรียงลำดับจากการศึกษาล่าสุด / By recent studies.
1.
ระยะเวลา / Period


2.
ระยะเวลา / Period


3.
ระยะเวลา / Period

หลักสูตรอื่นๆ / Other courses
เช่น ฝึกงาน อบรม ดูงาน หรือ ใบรับรอง
Such as training, job training or certification.
หลักสูตร / Courses
สถาบัน / Institution
วันที่จบหลักสูตร / End of the course

ประวัติการทำงาน / Working Experience
ประสบการณ์การทำงาน / Working Experience
เรียงจากประสบการณ์ทำงานล่าสุด / Sort by: Recent Experience.

1.
บริษัท/องค์กร / Companay

แผนก/หน่วยงาน / Departments

ตำแหน่ง / Position

อัตราเงินเดือน / Salary
บาท ต่อ เดือน / Per Month

ระยะเวลาการทำงาน / Work Period
ถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบ / Job Description

สาเหตุที่ออกจากงาน / Reasons of resignation

บุคคลอ้างอิง / Personal reference

หมายเลขโทรศัพท์ / Phone

2.
บริษัท/องค์กร / Companay

แผนก/หน่วยงาน / Departments

ตำแหน่ง / Position

อัตราเงินเดือน / Salary
บาท ต่อ เดือน / Per Month

ระยะเวลาการทำงาน / Work Period
ถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบ / Job Description

สาเหตุที่ออกจากงาน / Reasons of resignation

บุคคลอ้างอิง / Personal reference

หมายเลขโทรศัพท์ / Phone

3.
บริษัท/องค์กร / Companay

แผนก/หน่วยงาน / Departments

ตำแหน่ง / Position

อัตราเงินเดือน / Salary
บาท ต่อ เดือน / Per Month

ระยะเวลาการทำงาน / Work Period
ถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบ / Job Description

สาเหตุที่ออกจากงาน / Reasons of resignation

บุคคลอ้างอิง / Personal reference

หมายเลขโทรศัพท์ / Phone

ทักษะความสามารถ / Skills
ทักษะทางภาษา / Language skills
อ่าน / Reading
ฟัง / Listening
พูด / Speaking
เขียน / Writing

ภาษาไทย / Thai

ภาษาอังกฤษ / English

ภาษาจีนกลาง / Mandarin

ภาษาญี่ปุ่น / Japan


ผลการทดสอบด้านภาษา / Language test results.
(เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS)

คะแนน / Point

คะแนน / Point

คะแนน / Point


ทักษะทางคอมพิวเตอร์ / Computer skills
ทักษะทางการใช้งานโปรแกรม หรือ ทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ / Skills programs.


ทักษะความสามารถอื่นๆ / Other skills.

ข้อมูลอื่นๆ / Other Information
ท่านสามารถขับรถยนต์ได้หรือไม่? *
You can drive a car ?

ท่านมีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่? *
You have a car ?

ท่านสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้หรือไม่? *
You can ride a motorcycle ?

ท่านมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวหรือไม่? *
Do you have a motorcycle ?

ท่านมีสภาพบกพร่องทางร่างกายหรือไม่? *
You have a physical condition ?

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่? *
You have the disease?

ท่านเคยได้รับการลงโทษหรืออยู่ระหว่างการตัดสินคดีจากการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่? *
Have you ever been punished or under the jurisdiction of the offense ?

ท่านมีปัญหาหรือเคยมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติดร้ายแรงที่ผิดกฏหมายหรือไม่? *
You have or have ever had a case involving a drug ?

บุคคลอ้างอิง / References
ชื่อ/นามสกุล : Name / Surname.

อาชีพ / Career

ความสัมพันธ์ / Relationship

หมายเลขโทรศัพท์ / Phone

เอกสารแนบ / Attachment
รูปภาพผู้สมัคร / Picture candidate(.jpg)

เอกสรประกอบการสมัคร / DOCUMENTS for application.(.zip)

กรุณากรอกอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง / Please enter the characters in the image Below.
captcha


ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และบริษัทสามารถนำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคลากร ตามที่บริษัทเห็นสมควร
I certify that all information iI have given in this application form is true. If there is nay inconsistency in the information provided with the fact found out after engagement, the company has the full right to terminate my employment without any kind of compensation. I agree not to put any legal charges to the company for sucy case.Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest